» Hizmetlerimiz  » Mahalle Konakları
SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C.

SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1: Amaç ve Kapsam

 

         Bu yönetmelik Selendi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını kapsayacak şekilde tanzim edilmiştir.

 

Madde 2: Kuruluş ve Hukuki Dayanak

 

            6360 sayılı yasa 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 12.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte ilçemiz Büyükşehir Belediyesi ilçesi statüsüne kavuşmuş, nüfusunun artması ile 07.06.2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Norm Kadro durumu D4 iken C5 Grubuna yükseltilmiştir. Dolayısıyla birim müdürlükleri ve memurları artmıştır. Bu nedenle Belediyemizde Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Madde 3: Müdürlüğün Tanımı

 

        Destek Hizmetleri Müdürlüğü; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunları tamamlayıcı Genelge, Tebliğ ile ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ödeneklerinin imkanları nispetinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 5216 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

 

            - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

            - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Genelgeler.

            - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Genelgeler.

            - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

              - 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

            - 3628 Sayılı Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik.

            - 237 Sayılı Taşıt Kanunu.

              - 5437 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

            - 657 Sayılı devlet Memurları Kanunu ile bunun ek ve değişiklikleri ve ilgili yönetmelikler.

            - Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

            - Disiplin Kuruları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik.

            - Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği.

            - İçişleri bakanlığı Mahalli İdareler ve Kurdukları Birliklere ait Eğitim ve Dinlenme

                Tesisleri ile Vilayet Evlerinin Yönetimi Hakkında Yönetmelik.

            - Asli Devlet Memurluğuna atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği.

            - Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik.

            - Devlet Memurlarının çekilmelerinde devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelik.

            - Müdürlüğün tabi olduğu sair mevzuat ile mevzuatın uygulanmasına ilişkin Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Selendi Belediye Başkanlığı Genelge, Talimat ve Bildirileri ile prensip kararları çerçevesinde olmak üzere.

            - Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

              - Taşınır Mal Yönetmeliği.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Madde 4: Müdürlüğün görev ve yetkileri

 

1-Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

2-Bütçe ödenek imkanları nispetinde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate alınarak 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde Başkanlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine, araç-gereç, iş makinesi, taşıt ile bunların yedek parça tamir ve bakımları, ilaç ve tıbbi malzemeler, kırtasiye birimlerin ihtiyacı olan her türlü demirbaş, 5393 sayılı yasa gereği fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere kömür, kuru gıda ile Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı, ilk ve orta dereceli okullara giyecek yardımı ve Belediye ile ilgili her türlü ihaleleri yapıp malzemeleri iç ve dış piyasadan uygun şartlarda temin etmek. 

 

Madde 5: Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

1-Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.

2-Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesini, koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu müdüre aittir.

3-Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümünü yapar.

4-Gelen ve giden evrakı inceler ve gereğini yazıp imzalar.

5-Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

6-Müdürlüğün yapılan işlemleri ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, sonucu Belediye Başkanına bildirmek.

 

Madde 6: Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

1-Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini şeflik düzeyinde yerine getirmek.

2-kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde şeflikte yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, koordine etmek.

3-Bölüme gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak.

4-Memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak.

5-Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak.

6-Memurlar tarafından üretilen işlerin doğruluğunu her aşamada kontrol etmek, bu konuda servis bünyesinde bir denetim sistemi oluşturmak.

7-Yetkisini aşan konularda bağlı olduğu müdürden talimat, görüş, yorum alarak işlerin devamlılığını sağlamak.

8-Servisten çıkışı yapılan her türlü yazılı belgelerin doğruluğunu takip etmek.

9-Şeflik bünyesinde sürdürülen faaliyetler hakkında her an bilgi ve görüş bildirecek şekilde işlere hakim olmak.

Madde 7: Diğer Memur ve Odacıların Görevleri

 

1- Çeşitli Unvanlardaki Memur Personel: Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi edilen işlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.

2- Odacı Personel: Müdürlük oda ve eşyalarının temizliğini yapmak, fiziki düzenini korumak, birimler arasında evrak intikalini sağlamak ve üstlerinin verdiği diğer görevleri tam ve zamanında yapmakla görevlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞ

 

Madde 8: Müdürlüğe gelen yazıların tamamı gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. Müdür tarafından okunup gereği yazılarak imzalanan evrak işleme konulur. Onay için hazırlanacak evrak incelendikten sonra gerekli görülürse ilgili birimlerden görüş alınarak takdir edilir ve onaya hazırlanır. Görüşler gerekçeli net ve açık olarak belirtilir.

 

 1. Doğrudan Temin Yolu ile alım şekli;

   

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek personel tarafından birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması.

  - Birimlerden talebin gelmesi

  - Müdür tarafından görevlendirilen personel tarafından piyasa araştırmasının yapılması

  - İhale Yetkilisinden İhale Onay belgesinin alınması

  - Değerlendirme tutanağının düzenlenmesi

  - Alımın gerçekleştirilmesi

  - Ayniyat İşlemlerinin gerçekleştirilmesi

  - İlgili birime teslimi

   

 2. İhale Yolu ile alım şekli;

 • Birimlerden talebin gelmesi (teknik şartname dahil)

 • Piyasa araştırma komisyonu kurulması

 • Yaklaşık maliyetin belirlenmesi

 • İhale İlan ve İhale şeklinin belirlenmesi

 • İhale Onay Belgesinin alınması

 • İhale Kayıt numarası alınması

 • İhale İlanının verilmesi

 • Şartnamenin hazırlanması

 • İhale Komisyonun kurulması

 • İsteyen firmalara şartnamenin ve standart formların verilmesi(ücret karşılığı)

 • İhaleden önce teklif zarflarının alınması

 • 4734 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince ihalenin gerçekleştirilmesi.

 • İhale Komisyon kararının alınması.

 • İlgili firmanın yasaklılık teyidin alınması.

 • İlgililere Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi.

 • Sözleşmeye davet edilmesi.

 • Kesin teminatın alınması.

 • 10. madde ile ilgili belgelerin istenmesi.

 • Sözleşmenin imzalanması.

  (Eğer hizmet alımı yıllara ise işin takibi için ilgili müdürlüğüne gönderilmesi)

 • Muayene Komisyonunun kurulması

 • Malın veya hizmetin temini.

 • Hak ediş belgelerinin düzenlenmesi.

 • Dosyanın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.

   

        Encümene sunulacak evrak: Onaydan gelen evrak içeriğine göre piyasa araştırması yapıldıktan sonra Başkan Yardımcısına onaylattırılır ve Encümene havale edilir. Encümen tarafından karara bağlanan evraklar tekrar Müdürlüğe gönderilir ve gereği yapılır. Temin edilen malzeme ilgili birime teslim edilir.

   

  Madde 9: Satınalma Müdürlüğünde tutulacak defter ve dosyalar:

   

  1. Gelen Evrak defteri

  2. Giden Evrak defteri

  3. Tüketim malzemeleri defteri

  4. Dayanıklı Taşınır defteri

  6. Genelge ve Yönetmelikler Dosyası

  7. Personel Şahsi Dosyası

  8. Taşınır Mal Yönetmeliği ile belirlenen belgeler

  9.4734,4735 kanunlar ve Muayene kabul yönetmeliği gereğince belirlenen belgeler

   

  Madde 10: Müdürlükte tutulan defter ve dosyalar düzenli bir şekilde arşivlenir. Arşiv müdür tarafından görevlendirilen memur tarafından açılıp kapatılır.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  SON HÜKÜMLER

   

  Madde 11: İş bu yönetmelik Selendi Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

   

  Madde 12: Bu yönetmelik, Selendi Belediye Meclisinde kabul edilip, Belediye Başkanınca onaylandığı tarihte, Belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

   

   

   

  Ali IŞIK                                                                                             Ecz. Nurullah SAVAŞ

  Destek Hiz.Müd.V.                                                                          Belediye Başkanı